INFOLINIA od 08:00 do 16:00 -> +48 (81) 884 41 09 lub +48 (81) 884 48 55           numer konta bankowego:  30 1240 2395 1111 0010 1005 7554

Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów serwisu https://busstatipn.pl

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego (busstation.pl) przez jego Użytkowników, w szczególności określa warunki i zasady zakupu biletów autobusowych Przewoźników, których kursy zostały udostępnione za pośrednictwem w/w serwisu w tym również warunki dokonywania płatności za bilety za pomocą systemu płatności internetowej PayU SA.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do dokonania zakupu za pośrednictwem serwisu, do zapoznania się z Regulaminem, zaakceptowania jego treści oraz przestrzegania jego postanowień.
3. Administratorem serwisu jest AGAT BIURO USŁUGOWO HANDLOWE z siedzibą w Kraśniku (23-200), przy ul. Mikulińskiej 37, Mikulin. Posiadający NIP: 715 132 92 85 oraz REGON 430910321, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem 444/2003 prowadzonym przez Urząd Gminy Dzierzkowice.
4. Użytkownik może porozumiewać się z Administratorem serwisu, elektronicznie pod adresem info@busstation.pl lub korespondencyjnie pod adresem AGAT B.U.H. ul. Mikluińska 37, Mikulin; 23-200 Kraśnik.

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia w nim zawarte oznaczają:
 1. Internetowy system sprzedaży biletów - serwis https://busstation.pl, zwany dalej w Serwisem.
 2. Nabywca biletu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu biletu w imieniu własnym i na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby.
 3. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu.
 4. Pasażer - osoba uprawniona do podróży na podstawie biletu elektronicznego, do której odnoszą się prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu.
 5. Przewoźnik - wybrany przez Użytkownika podmiot realizujący na podstawie stosownych zezwoleń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wybrane połączenia autobusowe.
 6. Operator płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 7. Strony transakcyjne - strony internetowe serwisu busstation.pl pozwalające na zakup biletów autobusowych przez Internet.
 8. Bilet - bilet elektroniczny w postaci pliku PDF, będący wygenerowanym z serwisu busstation.pl i wydrukowanym dokumentem upoważniającym do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz między Pasażerem a Przewoźnikiem.
 9. Bilet SMS – bilet elektroniczny wysyłany przez system busstation.pl na numer telefonu w formie SMS, bilet jednorazowy upoważniający do odbycia podróży przez Pasażera, który stanowi dowód zawarcia umowy o przewóz miedzy Pasażerem a Przewoźnikiem.
 10. Regulamin internetowej sprzedaży biletów busstation.pl - niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.
 11. Regulamin Przewozów - regulamin obowiązujący u danego Przewoźnika realizującego konkretny przewóz, na podstawie nabytego za pośrednictwem serwisu biletu.
 12. Umowne Warunki Przewozu - warunki przewozu osób i ich rzeczy określane przez Przewoźnika w jego Regulaminie Przewozów , dotyczące praw i obowiązków Pasażera oraz Przewoźnika, w szczególności: ważności biletu, rezygnacji z przewozu, warunków przewozu bagażu. Akceptacja Warunków Przewozu jest warunkiem dokonania zakupu biletu.

§ 3 Zakup biletu - zasady i warunki

 1. Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje wyboru trasy, terminu, godziny przewozu i Przewoźnika oraz odpowiedniej taryfy cenowej.
 2. Technicznym warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji zakupu biletu jest: poprawne przejście przez proces zakupowy czyli wybranie trasy, daty wyjazdu, rodzaju ulgi lub promocji, podanie adresu email (opcjonalnie numeru telefonu komórkowego w przypadku zakupu biletu SMS oraz imienia i nazwiska pasażera w przypadku kursów międzynarodowych, gdy wymaga tego Przewoźnik) na który ma być wysłany bilet i dokonanie zapłaty za bilet w systemie transakcyjnym Operatora Płatności , oraz uprzednia - przed dokonaniem zakupu w sposób, o którym mowa w pkt. 4 poniżej - akceptacja Regulaminu Przewozów oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem dokonania zakupu biletu jest dostępność miejsc na dany przewóz w momencie zapłaty za bilet. Szczegółowe instrukcje dotyczące procedury zakupu oraz informacje w przedmiocie dostępności miejsc pojawiać się będą w trakcie dokonywania zakupu w formie komunikatów.
 4. Od każdej transakcji zakupu dokonywanej poprzez Serwis, pobierana jest Opłata transakcyjna.
 5. Po naciśnięciu przycisku „Płacę” Użytkownik za pośrednictwem stron transakcyjnych dokonuje płatności za wybrany bilet przez Operatora Płatności, który zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji.
 6. Od momentu otrzymania z systemu komunikatu o dostępności miejsca na dany przewóz Użytkownik ma 60 minut na skuteczne przeprowadzenie operacji zapłaty za bilet w wybrany przez siebie sposób. W przypadku gdy do odjazdu zostało mniej niż 24 h, czas ten wynosi 30 minut. Po przekroczeniu powyższego czasu blokada wybranego miejsca na dany przewóz zostaje automatycznie usunięta - wskutek czego nie istnieje możliwość zakupienia biletu w danej sesji. Samodzielna modyfikacja tytułu przelewu lub próby wykonania przelewów ręcznych poza systemem płatności spowodują jego odrzucenie. Przeprowadzenie transakcji poza systemem Operatora Płatności jest niemożliwe.
 7. Za ewentualne skutki nie dokonania zakupu, z przyczyn, o których mowa powyżej Przewoźnik, administrator serwisu busstation.pl, ani jakikolwiek inny podmiot nie ponoszą odpowiedzialności.
 8. Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać adres email, na który przesłany zostanie bilet elektroniczny.
 9. W celu dokonania płatności za wybraną podróż należy posiadać obsługiwaną przez Operatora Płatności kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
 10. Zakup biletu nie zostanie dokonany w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie.
 11. Po skutecznym dokonaniu płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 - drukuje właściwy bilet. Koszty wydrukowania biletu elektronicznego ponosi każdorazowo Użytkownik. W przypadku zakupu biletu z zaznaczoną opcją „Bilet na SMS”, bilet zostanie wysłany na numer telefonu podany podczas procesu zakupu.
 12. Wydrukowany bilet lub bilet w formie SMS jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy przewozu oraz upoważniającym do odbycia podróży. Nabywca biletu zobowiązany jest do zapewnienia możliwości odczytania z wydrukowanego biletu, co najmniej podstawowych elementów jego treści określonych w ust. 12 pkt. 3,4,5,6,7 oraz przechowywania biletu SMS przez cały czas trwania umowy przewozu. Pasażer jest zobowiązany zapewnić możliwość okazania biletu w formie SMS przez cały czas podróży, w szczególności do zapewnienia, iż aparat telefoniczny, smartfon lub inne podobne urządzenie przy pomocy, którego odebrano bilet w tej formie, nie rozładuje się w trakcie podróży.
 13. Prawidłowo wygenerowany bilet winien zawierać:
  • 1. numer,
  • 2. datę wystawienia,
  • 3. cenę,
  • 4. trasę,
  • 5. termin przewozu
  • 6. zakres uprawnień do ulgowego przejazdu, z których korzysta pasażer oraz
  • 7. określenia Przewoźnika
 14. Dokonanie zakupu za pośrednictwem Serwisu skutkuje zawarciem wiążącej Umowy przewozu pomiędzy Nabywcą biletu i Przewoźnikiem oraz oznacza akceptację Umownych Warunków Przewozu, a w szczególności warunków dotyczących stosowanych cen, warunków potrącenia odstępnego w przypadku odstąpienia przez podróżnego od umowy przewozu.
 15. Płatności online obsługuje Operator Płatności , który przez własny system transakcyjny udostępnia formy płatności określone w serwisie PayU pod adresem http://payu.pl/nasi-partnerzy

§ 4 Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe dotyczące zakupionych biletów

1. Istnieje możliwość zwrotu biletów nabytych przez serwis busstation.pl (odstąpienia od umowy przewozu) przed rozpoczęciem podróży.

2. Stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2012 poz. 1173 tekst jedn.)


Podróżnemu:

a. który odstąpił od umowy przewozu albo

b. którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego (dotyczy to w szczególności osób zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie albo uciążliwych dla podróżnych), przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.

3. W przypadku dyspozycji zwrotu biletu najpóźniej na 10 minut przed odjazdem z przyczyn leżących po stronie Pasażera serwis busstation.pl pobiera odstępne w wysokości 25% wartości biletu. Zwroty biletów za pośrednictwem serwisu busstation.pl są możliwe najpóźniej na 10 minut przed odjazdem. Zwroty z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika wykonywane są w całości. W przypadku dyspozycji zwrotów do transakcji wykonanych kartami płatniczymi, zwroty następują bezpośrednio na rachunek bankowy powiązany z kartą w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

4. W przypadku zwrotu biletu opłata transakcyjna nie jest zwracana.

5. Czynności związane z realizacją uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być wykonywane przez serwis busstation.pl:

a. dla Użytkownika, który kupił bilet po zalogowaniu do konta w serwisie busstation.pl (zakładka Moje konto – Historia zrealizowanych zamówień – Szczegóły zamówienia – Akcje – Zwrot z opłatą – „Wykonaj zwrot z potrąceniem opłaty manipulacyjnej".

b. dla Użytkownika kupującego przez konto anonimowe (bez rejestracji Użytkownika w serwisie busstation.pl), po poprawnym wypełnieniu formularza zwrotu, dostępnego pod adresem zarządzaj biletem -> zwrot biletu

6. Postanowienia ust. 1-5, nie ograniczają prawa podróżnego także do zmiany umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu, co jest uprawnieniem podróżnego wynikającym z ustawy, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.


§ 5 Wystawianie faktur VAT

1. Serwis udostępnia możliwość pobierania imiennej faktury VAT do każdej zrealizowanej transakcji zakupu biletów za pośrednictwem Serwisu.

2. Generowanie faktury VAT odbywa się podczas procesu zakupu biletów na podstawie danych podanych w formularzu.

3. Serwis umożliwia korektę danych i wystawienie noty korygującej do faktury poprzez odnośnik przesłany w wiadomości z biletem wysłanej na adres e-mail podany w procesie zakupu lub poprzez konto zarejestrowanego użytkownika.

4. Akceptacja regulaminu lub dokonanie płatności oznacza wyrażenie zgodny przez użytkownika na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 32 w zw. z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


§ 6 Prawa i obowiązki Stron

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem.

2. Użytkownik zobowiązany jest podać przy zakupie w systemie prawdziwe i aktualne dane

3. Wykorzystywanie Serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń lub wprowadzanie nieprawdziwych danych jest niedozwolone.

4. Zabronione jest posługiwanie się cudzymi środkami płatniczymi przy dokonywaniu płatności, jak również wykorzystywanie jakichkolwiek danych i informacji podlegających ochronie prawnej na zasadach określonych w stosownych przepisach.

5. Serwis busstation.pl zastrzega sobie prawo do zawiadomienia właściwych organów państwowych w przypadku powzięcia podejrzenia, iż zaistniały okoliczności świadczące o wykorzystywaniu serwisu do działań o charakterze przestępczym.

6. Administrator serwisu, w imieniu Przewoźników informuję, że zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Prawo przewozowe

a. osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego;

b. osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.

7. Przewoźnik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku podania nieprawdziwych danych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą Operatora Płatności.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez serwis busstation.pl są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty ujawnienia nieprawidłowości w realizacji transakcji zakupu, na adres: ul. Mikulińska 37, Mikulin; 23-200 Kraśnik. Reklamacja będzie rozpoznana przez Administratora serwisu w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia, przy czym termin ten ulega wydłużeniu w przypadku wezwania Użytkownika przez Administratora Serwisu do uzupełnienia reklamacji w trybie określonym w ust.3 niniejszego paragrafu.

2. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji: dane użytkownika (imię, nazwisko, adres), adres e-mail (z którego dokonano zakupu), numer telefonu, opis reklamacji dotyczącej danej transakcji, numer reklamowanego zamówienia.

3. W przypadku gdy reklamacje, które nie będą zawierały informacji wymienionych w pkt. 2 albo innych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, Administrator Serwisu wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia w zakreślonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z zastrzeżeniem, że w przypadku nie uzupełnienia reklamacji nie zostanie ona merytorycznie rozpatrzona. Stanowisko w przedmiocie reklamacji oraz wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przesłane na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie bądź na adres, z którego nadesłano reklamację.

4. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia konta w serwisie busstation.pl przez zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres email info@busstation.pl . Usunięcie konta zostaje wykonane jedynie w przypadku zgłoszenia z adresu email przynależnego do konta.

5. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, uprawniony może złożyć w dowolnym punkcie odprawy Przewoźnika lub w jednostce organizacyjnej wskazanej przez Przewoźnika jako właściwa do załatwiania reklamacji. Niezależnie do powyższego, za skutecznie złożoną będzie także uważana reklamacja złożona na adres Administratora Serwisu tj. PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa albo na adres email Administratora Serwisu: info@busstation.pl

6. Reklamację złożoną na adres lub podany powyżej adres e-mail, Administrator niezwłocznie przekaże do rozpatrzenia Przewoźnikowi.

7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób. Administrator informuje, że odpowiedzialność w powyższym zakresie, zgodnie z ustawą Prawo przewozowe ponosi Przewoźnik.

8. Administrator serwisu wskazuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr. 38 poz. 266, zwanym dalej „Rozporządzeniem”): Reklamacja z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu powinna zawierać:

1. datę sporządzenia reklamacji;

2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika;

3. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

4. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

6. wykaz załączonych dokumentów;

7. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

9. Do reklamacji powinny być dołączone oryginał biletu lub kwit bagażowy oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

10. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Przewoźnika.

11. Jeżeli złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu, Przewoźnik jest uprawniony do wezwania reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. informuje , iż:

1. Administratorem danych osobowych pasażerów jest Przewoźnik, z którym pasażer zawarł umowę przewozu za pośrednictwem serwisu busstation.pl, którego dane są wskazane w treści biletu przesłanego pasażerowi na adres email,

2. PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. jest podmiotem, któremu Przewoźnik jako Administrator danych osobowych powierzył w drodze umowy przetwarzanie danych (na podstawie art. 31 ustawy o której mowa w ust. 1), a przetwarzanie to następuje jedynie w zakresie koniecznym do umożliwienia zakupu biletów za pośrednictwem serwisu busstation.pl.

3. Dane osobowe pasażerów będą przetwarzane w celach marketingowych jedynie w przypadku, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,

5. Dane są przetwarzane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji umowy przewozu oraz nabycia biletu za pośrednictwem serwisu busstation.pl, a odbiorcami danych są jedynie osoby odpowiedzialne za realizację umowy przewozu ze strony Przewoźnika.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem postanowień punktu 7 i 8 niniejszego paragrafu.

7. nie podanie adresu e-mail przy logowaniu uniemożliwia zakup biletu,

8. zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy Prawo przewozowe na bilecie mogą być umieszczane inne informacje, w tym dane osobowe Pasażera (np. imię nazwisko), jeżeli jest to niezbędne dla przewoźnika w regularnym przewozie osób. W przypadku gdy określony Przewoźnik, od którego pasażer zakupuje za pośrednictwem serwisu busstation.pl bilet, wymaga umieszczenia takich danych, nie podanie danych może uniemożliwić zakup biletu.

§ 9 Opłaty transakcyjne

1. Przy każdej transakcji zakupu biletu zawartej poprzez Serwis pobierana jest opłata transakcyjna w kwocie 1 zł brutto. Kwota ww. opłaty jest przychodem firmy AGAT B.U.H.

2. Biura podróży lub inne stacjonarne punkty sprzedaży prowadzące stacjonarną sprzedaż biletów na podstawie umowy handlowej podpisanej z firmą AGAT B.U.H.. Mają prawo doliczyć do kwoty zamówienia opłatę transakcyjną. Opłata transakcyjna naliczona przez punkty sprzedaży stacjonarnej jest przychodem punktów sprzedaży i nie jest przychodem AGAT B.U.H.

3. Przy zwrocie biletu zakupionego poprzez Serwis opłata transakcyjna nie podlega zwrotowi.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Serwis busstation.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie i dokonywanie zakupu biletu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem i Regulaminem Przewozów.

2. Akceptacja Regulaminu na stronie serwisu busstation.pl stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup biletu z systemu.

3. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu, zwierane są na czas wykonania przewozu na jaki zakupiono bilet. Minimalny czas trwania zobowiązań klienta z takich umów obejmuje czas do opuszczenia środka transportu - z końcem trasy, na którą zakupiono bilet albo na przystanku wcześniejszym (jeżeli klient opuści pojazd wcześniej).

4. Administrator systemu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Do transakcji zawartych za pośrednictwem systemu busstation.pl stosowny będzie regulamin obowiązujący w dacie zakupu biletu.Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2017 roku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.