Гаряча лінія 08:00-19:30 -> +48 (81) 884 41 09 lub +48 (81) 884 48 55   |  Номер банківського рахунку:  30 1240 2395 1111 0010 1005 7554
Poznaj warunki przewozu osób i bagażu, które obowiązują na połączeniach z naszej oferty

Witamy na stronie poświęconej warunkom przewozowym. Zachęcamy wszystkich pasażerów do zapoznania się z poniższymi zapisami przed skorzystaniem z naszych usług. Warunki przewozu obowiązują na wszystkich naszych połączeniach.


OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE
AGAT B.U.H. oraz Przewoźników Ukraińskich w ofercie AGAT B.U.H dostępnych w BusStation.pl


I. BILETY

1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd. Przejazdy odbywają się według rozkładu jazdy podanego przez przewoźnika do publicznej wiadomości.

2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie.

3. Bilet jednostronny ważny jest na oznaczoną datę podróży, upoważnia do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia.

4. Bilet dwustronny zamknięty, datowany jest to bilet upoważniający do przejazdu w dwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach.

5. Bilet dwustronny open jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z tą jednak różnicą, że datę wyjazdu na powrót określa posiadacz biletu. Bilet open ważny jest 12 miesięcy od daty wyjazdu na wszystkich liniach obsługiwanych przez AGAT. Rezerwacja biletu open dokonywana będzie w miarę dostępnych miejsc w autokarze i jest bezpłatna.

6. Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:

  • określenie daty podróży oraz jej relację,
  • imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podróży,
  • nazwę przewoźnika-sprzedawcy,
  • kwotę opłaconą za bilet,
  • pieczątkę biura (agenta ) w którym dokonano zakupu.

7. Bilet zgodnie z Rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22.12.1999 r. jest fakturą VAT, jeżeli zawiera następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku.

8. Dla uzyskania zniżki wymagane jest przy zakupie biletu przedstawienie stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki.II. REZERWACJA, SPRZEDAŻ, ZWROT NALEŻNOŚCI

1. Na obsługiwanych liniach nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletu.

2. Zwrot biletu może zostać dokonany na 24 h przed odjazdem. W tym przypadku Przewoźnik pobiera opłatę manipulacyjna w wysokości 25%.

3. Nie wystawia się duplikatów biletów i nie zwraca się należności za bilet zagubiony.III. ZMIANY

1. Zmiana terminu wyjazdu może być dokonana najpóźniej w przeddzień wyjazdu.

2. Opłaty związane ze zmianami w biletach (zmiana daty wyjazdu / powrotu) wyszczególnione są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danej linii. Wszystkie zmiany muszą być opisane na bilecie wraz z datą, pieczątką, podpisem osoby, która dokonała zmiany.IV. BAGAŻ

1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 30 kg i łącznych wymiarach nie przekraczających 90 x 75 x 25 cm. Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg.

2. Bagaż jest przyjmowany bezpośrednio w autokarze, którym ma zostać przewieziony. Przewoźnik w dowód przyjęcia bagażu innego niż podręczny wydaje pasażerowi kwit bagażowy.

3. Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autokaru. Przewoźnik może pobierać należności przewozowe za dodatkowy bagaż. Opłaty za nadbagaż wyszczególnione są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danej linii.

4. Przewożony bagaż w luku bagażowym powinien być podpisany.

5. Przewoźnik może odmówić zabrania bagażu zawierającego:

a) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,

b) rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w szczególności materiały trujące, żrące, łatwopalne, wybuchowe, promieniotwórcze itd.,

c) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,

d) rzeczy, które ze względu na ich stan lub właściwości mogą ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, jeżeli ich opakowanie jest niewystarczające albo przy których brak wymaganego opakowania.

W razie uzasadnionego podejrzenia, przewoźnik może sprawdzić, czy zawartość bagażu nie zawiera rzeczy lub materiałów wymienionych w pkt. a), b), c) powyżej. W razie ujawnienia naruszenia koszty związane ze sprawdzeniem bagażu ponosi pasażer. Jeżeli pasażer nie zgłosi się do uczestnictwa w sprawdzeniu lub nie można go odszukać, sprawdzenia dokonuje się w obecności osób zaproszonych do tej czynności przez przewoźnika.

6. Przewoźnik może odmówić przyjęcia bagażu na wskazany przez podróżnego kurs środka transportowego, jeżeli załadowanie jej mogłoby opóźnić odjazd tego środka.

7. Przewoźnik wydaje przesyłkę bagażową posiadaczowi kwitu bagażowego za jego zwrotem i nie jest obowiązany do sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca się z kwitem bagażowym jest uprawniona do odbioru przesyłki.

8. Przewoźnik może wydać przesyłkę bagażową osobie, która nie może okazać kwitu bagażowego, lecz udowodni swoje uprawnienia do odbioru; w razie wątpliwości przewoźnik może zażądać odpowiedniego zabezpieczenia.

9. Odebranie bagażu przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jego ubytku lub uszkodzenia, poza przypadkami przewidzianymi w przepisach przewozowych.

10. Z bagażem pozostawionym w autokarze przewoźnik postępuje stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.

11. Przewóz zwierząt jest zabroniony – wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych.

12. Za rzeczy, które pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, chyba że szkoda powstała z jego winy.

13. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej.

14. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w bagażu i związane z jego przewozem powstałe z co najmniej jednej z następujących przyczyn:

a) występujących po stronie podróżnego nie wywołanych winą przewoźnika,

b) wynikających z właściwości towaru,

c) wskutek siły wyższej,

d) w przypadku umieszczenia w bagażu rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych,

e) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy znajdujących się w bagażu, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,

f) szczególnej podatności znajdujących się w bagażu rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,

g) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania bagażu przez podróżnego,

h) przewozu rzeczy, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

15. Przewoźnik nie odpowiada za ubytek bagażu, którego masy i liczby sztuk nie sprawdził przy nadaniu, jeżeli dostarczy ją bez śladu naruszenia, chyba że osoba uprawniona udowodni, że szkoda powstała w czasie od przyjęcia bagażu do przewozu aż do jej wydania.

16. Pasażer będący osobą niepełnosprawną ma prawo do nieodpłatnego przewozu wózka inwalidzkiego lub innego niezbędnego sprzętu.V. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

1. Pasażer zobowiązany jest do stawienia się na przystanku minimum 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru.

2. Pasażer wsiadając do autokaru ma obowiązek okazać ważny na daną linię bilet oraz dokumenty niezbędne do przekraczania granic.

3. Pasażer ma prawo zmienić miejsca wsiadania lub wysiadania z autokaru, po wcześniejszej akceptacji przewoźnika (zmiana musi być zaznaczona w bilecie).

4. Pasażer zobowiązany jest, przed wykupieniem biletu do zapoznania się z dokumentem „Ogólne Warunki Przewozu”, zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją tych warunków.

5. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów celno – dewizowych obowiązujących w poszczególnych państwach tranzytowych i docelowych.

6. Osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej winny powiadomić Przewoźnika o szczególnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności, a w szczególności dotyczących wejścia na pokład pojazdu, przesiadki, opuszczenia pojazdu, miejsc siedzących oraz przewożonego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i innych środków pomocniczych.

7. Pasażerowie proszeni są o podporządkowanie się zarządzeniom załogi autokaru wynikającym z realizacji obowiązków zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie pasażerów i przewoźnika.

8. Pasażer może zmienić umowę przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu. Zmiana może dotyczyć terminu odjazdu, miejscowości przeznaczenia lub klasy środka transportowego. W celu dokonania zmian pasażer powinien uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie oraz ewentualnie rozliczyć różnicę należności.

9. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przez niego w trakcie przewozu.

10. Pasażer odpowiada za szkody spowodowane dokonywanymi przez niego czynnościami ładunkowymi.

11. W autokarach liniowych obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych lub narkotyków.

12. Ewentualne reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Przewoźnika, w okresie 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 1 miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Przewoźnika. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

1. Autokar obsługujący daną linię jest odpowiednio oznaczony tablicą informacyjną.

2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub żądać jego opuszczenia w przypadku, gdy pasażer:

a) nie przestrzega warunków przewozu,

 

b) zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie,

c) jest uciążliwy dla podróżnych,

d) jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub jest chory zakaźnie,

e) zakłóca porządek w autokarze,

f) nie przestrzega zarządzeń załogi.

Pasażerowi, którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto z autokaru, przysługuje zwrot uiszczonej należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu 90% wartości biletu.

3. W przypadku kiedy pasażer z powodu nie przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, paszportowych lub innych zostanie zatrzymany na granicy, ponosi on pełną odpowiedzialność za wyrządzoną z tego tytułu szkodę przewoźnikowi.

4. Przewoźnik odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu na zasadach określonych w przepisach przewozowych.

5. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli:

a) zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,

b) klient nie zastosował się do przepisów przewozowych,

c) ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych.

6. Obowiązek przewozu może być ograniczony przez przewoźnika w razie klęski żywiołowej, przerwy w eksploatacji, szczególnych trudności spowodowanych przez klienta, z przyczyn ekonomicznych, których przewoźnik nie mógł przewidzieć, jak również z uwagi na bezpieczeństwo ruchu. Ograniczenia mogą polegać na całkowitym lub częściowym zawieszeniu przewozu, wyłączeniu z przewozu określonych kategorii bagażu, relacji przewozowych lub punktów odprawy, zawieszeniu przewozu we wskazanych dniach albo uzależnieniu przewozu od spełnienia określonych warunków.

7. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, przewoźnik powiadamia o tym podróżnych oraz zapewnia przewóz zastępczy.

8. Z wyłączeniem przejazdów odbywanych na podstawie biletów uprawniających do przejazdów wielokrotnych, w razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, podróżnemu przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a ponadto może on bezpłatnie powrócić do miejsca wyjazdu, chyba że przewoźnik nie ma możliwości zorganizowania takiego przewozu.

9. Dzieci i młodzież do lat 16 mogą podróżować wyłącznie pod opieką dorosłych.

10. Na czas podróży pasażer w autobusie ubezpieczony jest przez przewoźnika w ramach obowiązujących ubezpieczeń komunikacyjnych.

11. Zgodnie z art. 135 ustawy o cudzoziemcach, kierowca ma prawo do kontroli ważności paszportu i wizy.VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Przewoźnik może przetwarzać bez zgody Pasażera dane, w celu prawidłowej realizacji umowy o przewóz, zgodnie z Ustawą o ochronie danych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przewoźnik zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Pasażer wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa.

3. Pasażerowi przysługuje prawo wglądu do danych, przekazanych Przewoźnikowi wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozowych, do usług przewozowych świadczonych przez przewoźnika stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 50 poz. 601) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także przepisy kodeksu cywilnego. Przewoźnik zapewnia zainteresowanym wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych.

AGAT B.U.H.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN DO POBRANIA W WERSJI PDF

Kliknij w ikonę aby otworzyć wersję PDF

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.